Izbornik

Pod djelatnoš?u podrazumijevamo izradu elektro-razdjelnika za napajanje baznih stanica, kabelskih priklju?no-mjernih ormara, priklju?nih ormara za dizel-agregatsko napajanje i sli?no prema potrebama investitora.
Nadalje, vršimo instaliranje unutar baznih stanica kao i opremanje i instaliranje kontejnera za "Greenfield" stanice.
Ujedno napominjemo da vršimo montažu i usmjeravanje svih tipova antena, postavljanje koaksijalnih kabela, izradu konektorskih spojeva, grounding kit-ova, gromobranske instalacije kao i polaganje temeljnih uzemljiva?a s kontrolom otpora uzemljenja.
Iz podru?ja bravarsko-metalnih radova nudimo izradu manjih konzola, nosa?a, antenskih prihvata i sl. uz kvalitetno pocin?avanje istih, ili izradu istih elemenata od inox-a u posebnim uvjetima montaže (blizina mora na otocima i obalnom pojasu, agresivne sredine i sl.).

Ovu ponudu za uspješnu suradnju potkrepljujemo našom višegodišnjom suradnjom sa VIPnet operaterom za kojeg smo do sada sudjelovali u izgradnji preko 800 stanica svih tipova uklju?uju?i i "repeat-erske" stanice napajane solarnom energijom kao i vjetroturbinama u kombinaciji sa solarnom energijom.

Osim radova vezanih za montaže baznih stanica i antena tako?er imamo velikog iskustva na izvo?enju svih vrsta vanjskih i unutrašnjih instalacija visokog i niskog napona, pružamo usluge servisiranja i održavanja postoje?ih instalacija i postrojenja, te  mjerenje i ispitivanje instalacija slabe i jake struje sa izradom pripadaju?e dokumentacije.
U sklopu objekta nalazi se i proizvodni pogon za izradu i ispitivanje elektro-razdjelnika.

Naše poduze?e broji 17 djelatnika od kojih je 9 VKV elektri?ara s prakti?nim iskustvom na opisanim poslovima, 2 djelatnika dip.ing.el. i 1 djelatnik ing.el. Poduze?e je u posjedu vlastitog dvoetažnog objekta s proizvodno-skladišnim prostorom površine 760 m2 i ogra?enim dvorišno-parkirnim prostorom površine 300 m2 s mogu?noš?u pristupa za kamionski transport robe.

Iz gore iznijetog podrazumijeva se da su naši djelatnici opremljeni velikim brojem elektri?nih ru?nih alata, vlastitim agregatima za izvo?enje radova na terenu,  te voznim parkom (4 kombi-vozila, nekolicina osobnih vozila) koji nam omogu?avaju veliku pokretljivost i brže intervencije.
Zna?ajno je napomenuti da zbog specifi?nosti radova za mobilne operetere posjedujemo preciznu opremu za pozicioniranje antena (nagib, azimut) prema zadanim parametrima, specijalni ure?aj za mjerenje karakteristika koaksijalnih kabela (Site-Master), profesionalnu alpinisti?ku opremu za siguran rad na tornjevima i visokim objektima, te dvije vlastite pokretne skele radne visine 7 m.